40425_2019_808_MOESM1_ESM.docx (15 kB)

MOESM1 of Hepatitis B virus reactivation in cancer patients with positive Hepatitis B surface antigen undergoing PD-1 inhibition

Download (15 kB)
journal contribution
posted on 22.11.2019, 05:57 by Xuanye Zhang, Yixin Zhou, Chen Chen, Wenfeng Fang, Xiuyu Cai, Xiaoshi Zhang, Ming Zhao, Bei Zhang, Wenqi Jiang, Zuan Lin, Yuxiang Ma, Yunpeng Yang, Yan Huang, Hongyun Zhao, Ruihua Xu, Shaodong Hong, Li Zhang
Additional file 1: Table S1. Details of 6 patients receiving steroids for irAE.

Funding

National Key R&D Program of China

History