13045_2020_887_MOESM3_ESM.docx (305.04 kB)

Additional file 3 of Oct4 promotes M2 macrophage polarization through upregulation of macrophage colony-stimulating factor in lung cancer

Download (305.04 kB)
journal contribution
posted on 03.06.2020, 03:37 by Chia-Sing Lu, Ai-Li Shiau, Bing-Hua Su, Tsui-Shan Hsu, Chung-Teng Wang, Yu-Chu Su, Ming-Shian Tsai, Yin-Hsun Feng, Yau-Lin Tseng, Yi-Ting Yen, Chao-Liang Wu, Gia-Shing Shieh
Additional file 3: Figure S2. M1 cytokines enhance Oct4 expression in A549 cells.

Funding

National Science Council

History