13045_2020_879_MOESM2_ESM.docx (36.33 kB)

Additional file 2 of Comparison of haplo-SCT and chemotherapy for young adults with standard-risk Ph-negative acute lymphoblastic leukemia in CR1

Download (36.33 kB)
journal contribution
posted on 16.05.2020, 03:32 by Meng Lv, Qian Jiang, Dao-Bin Zhou, Yu Hu, Dai-Hong Liu, De-Pei Wu, Jing-Bo Wang, Hao Jiang, Jing Wang, Ying-jun Chang, Yu Wang, Xiao-Hui Zhang, Lan-Ping Xu, Kai-Yan Liu, Xiao-Jun Huang
Additional file 2:. Supplementary tables.

Funding

Capital Foundation of Medical Development (CN) National Basic Research Program of China (973 Program) (CN) Beijing Science and Technology Planning Project (CN) National Natural Science Foundation of China

History

Exports