13068_2018_1345_MOESM7_ESM.pdf (133.75 kB)

MOESM7 of Identification of an essential regulator controlling the production of raw-starch-digesting glucoamylase in Penicillium oxalicum

Download (133.75 kB)
journal contribution
posted on 04.01.2019, 05:00 by Mei-Yuan Zhang, Shuai Zhao, Yuan-Ni Ning, Li-Hao Fu, Cheng-Xi Li, Qi Wang, Ran You, Chen-Ying Wang, Han-Nan Xu, Xue-Mei Luo, Jia-Xun Feng
Additional file 7: Figure S3. Pearson’s correlation analysis of the transcriptomes of Penicillium oxalicum strains ∆POX01907 and ∆PoxKu70 grown in medium containing soluble corn starch as the carbon source.

Funding

Scientific Research and Technology Development Program of Guangxi

History

Exports