10020_2012_18091269_MOESM1_ESM.pdf (2.72 MB)

MOESM1 of CSE1L, a Novel Microvesicle Membrane Protein, Mediates Ras-Triggered Microvesicle Generation and Metastasis of Tumor Cells

Download (2.72 MB)
journal contribution
posted on 29.08.2012, 05:00 by Ching-Fong Liao, Shu-Hui Lin, Hung-Chang Chen, Cheng-Jeng Tai, Chun-Chao Chang, Li-Tzu Li, Chung-Min Yeh, Kun-Tu Yeh, Ying-Chun Chen, Tsu-Han Hsu, Shing-Chuan Shen, Woan-Ruoh Lee, Jeng-Fong Chiou, Shue-Fen Luo, Ming-Chung Jiang
Supplementary material, approximately 2.71 MB.

History