12870_2019_1845_MOESM5_ESM.pdf (175.01 kB)

Additional file 5: of Comparative proteomic analysis provides novel insights into the regulation mechanism underlying papaya (Carica papaya L.) exocarp during fruit ripening process

Download (175.01 kB)
journal contribution
posted on 06.06.2019, 05:00 by Bian Jiang, Siyan Ou, Ling Xu, Wanyi Mai, Meijun Ye, Haiping Gu, Tao Zhang, Changchun Yuan, Chenjia Shen, Jinxiang Wang, Kaidong Liu
Figure S2. KEGG enrichment analysis of the DAPs during the ripening process of papaya fruits. (PDF 175 kb)

Funding

Science and Technology Program of Guangdong

History