12913_2020_5273_MOESM4_ESM.docx (13.82 kB)

Additional file 4 of Feasibility of coding-based Charlson comorbidity index for hospitalized patients in China, a representative developing country

Download (13.82 kB)
journal contribution
posted on 19.05.2020, 03:56 by Liyi Mo, Zhen Xie, Guohui Liu, Qiang He, Zhiming Mo, Yanhua Wu, Wenji Wang, Feng Ding, Yuanjiang Liao, Li Hao, Chen Lu, Jin Sun, Libin Xu, Yusheng Zhang, Rizwangul Ghappar, Hongwei Peng, Xiaohong Wei, Jinglie Xie, Yuanhan Chen, Xinling Liang
Additional file 4. Table S4. AUC for in-hospital mortality using ICD-based and diagnosis-based CCI.

Funding

Guangdong Science and Technology Project Guangzhou Science and Technology Project

History

Exports