13073_2021_847_MOESM2_ESM.pdf (499.38 kB)

Additional file 2 of Intra-host variation and evolutionary dynamics of SARS-CoV-2 populations in COVID-19 patients

Download (499.38 kB)
journal contribution
posted on 23.02.2021, 05:15 by Yanqun Wang, Daxi Wang, Lu Zhang, Wanying Sun, Zhaoyong Zhang, Weijun Chen, Airu Zhu, Yongbo Huang, Fei Xiao, Jinxiu Yao, Mian Gan, Fang Li, Ling Luo, Xiaofang Huang, Yanjun Zhang, Sook-san Wong, Xinyi Cheng, Jingkai Ji, Zhihua Ou, Minfeng Xiao, Min Li, Jiandong Li, Peidi Ren, Ziqing Deng, Huanzi Zhong, Xun Xu, Tie Song, Chris Ka Pun Mok, Malik Peiris, Nanshan Zhong, Jingxian Zhao, Yimin Li, Junhua Li, Jincun Zhao
Additional file 2: Fig. S1. Correlation of estimated alternative allele frequencies between metatranscriptomic and hybrid capture data. Fig. S2. Correlation of estimated minor alternative allele frequencies between biological replicates. Fig. S3. Correlation between sequencing depth and detected iSNVs. Fig. S4. Number of iSNV among three codon positions. Fig. S5. Haplotype frequency of proximal iSNVs within the gastrointestinal tract of patient P01.

Funding

The National Key Research and Development Program of China the emergency grants for prevention and control of SARS-CoV-2 of Ministry of Science and Technology the emergency grants for prevention and control of SARS-CoV-2 of Guangdong province the Guangdong Province Basic and Applied Basic Research Fund Guangdong Science and Technology Foundation Guangdong Provincial Key Laboratory of Genome Read and Write Guangzhou Medical University High-level University Innovation Team Training Program National Natural Science Foundation of China State Key Laboratory of Respiratory Disease

History

Exports

Logo branding

Categories

Exports