12937_2022_786_MOESM2_ESM.docx (62.72 kB)
Download file

Additional file 2 of Association between serum 5-methyltetrahydrofolate and homocysteine in Chinese hypertensive participants with different MTHFR C677T polymorphisms: a cross-sectional study

Download (62.72 kB)
journal contribution
posted on 14.05.2022, 05:10 by Yu Cheng, Shuai Liu, Duo Chen, Yiman Yang, Qiongyue Liang, Ya Huo, Ziyi Zhou, Nan Zhang, Zhuo Wang, Lishun Liu, Yun Song, Xiangyi Liu, Yong Duan, Xiuwen Liang, Bingjie Hou, Binyan Wang, Genfu Tang, Xianhui Qin, Fangrong Yan
Additional file 2.

Funding

the National Key Research and Development Program of China the Science and Technology Program of Guangdong, China the Science and Technology Planning Project of Guangzhou the Science, Technology and Innovation Committee of Shenzhen, China the Economic, Trade and Information Commission of Shenzhen Municipality, China the National Natural Science Foundation of China the Research Fund Program of Guangdong Provincial Key Laboratory of Renal Failure Research, Clinical Innovation Research Program of Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory Jiangxi Outstanding Person Foundation the Major projects of the Science and Technology Department, Jiangxi, China

History