12943_2017_632_MOESM2_ESM.doc (158.5 kB)

Additional file 2: Figure S1. of SOX2 regulates multiple malignant processes of breast cancer development through the SOX2/miR-181a-5p, miR-30e-5p/TUSC3 axis

Download (158.5 kB)
journal contribution
posted on 14.03.2017, 05:00 by Kuancan Liu, Fuan Xie, Anding Gao, Rui Zhang, Long Zhang, Zhangwu Xiao, Qiong Hu, Weifeng Huang, Qiaojia Huang, Baoshun Lin, Jian Zhu, Haikun Wang, Jianwen Que, Xiaopeng Lan
Construction of Luciferase reporters. (DOC 158 kb)

Funding

The National Key Research and Development Program

History

Exports