12985_2019_1167_MOESM1_ESM.pdf (102 kB)

Additional file 1: of First detection and genetic characterization of ungulate tetraparvovirus 2 and ungulate tetraparvovirus 4 in special livestock on the Qinghai-Tibet Plateau in China

Download (102 kB)
journal contribution
posted on 02.05.2019, 05:00 by Yangyang Pan, Yun Wang, Meng Wang, Qian Zhang, Abdul Baloch, Jun Zhou, Jing Ma, Jam Kashif, Gengquan Xu, Libin Wang, Jiangfeng Fan, Yan Cui, Sijiu Yu
Detection rates of ungulate tetraparvovirus 2 (P-PARV4) in domestic pigs and Tibetan pigs, ungulate tetraparvovirus 4 (O-PARV4) in ovine and Tibetan sheep on the Qinghai-Tibetan Plateau, China. (PDF 102 kb)

Funding

National Natural Science Foundation of China

History

Exports