12886_2017_468_MOESM1_ESM.docx (16.58 kB)

Additional file 1: of Construction and implications of structural equation modeling network for pediatric cataract: a data mining research of rare diseases

Download (16.58 kB)
journal contribution
posted on 19.05.2017, 05:00 by Erping Long, Shuangjuan Xu, Zhenzhen Liu, Xiaohang Wu, Xiayin Zhang, Jinghui Wang, Wangting Li, Runzhong Liu, Zicong Chen, Kexin Chen, Tongyong Yu, Dongxuan Wu, Xutu Zhao, Jingjing Chen, Zhuoling Lin, Qianzhong Cao, Duoru Lin, Xiaoyan Li, Jingheng Cai, Haotian Lin
The detailed information for potential variables and evaluation indices are presented. (DOCX 16 kb)

History