Springer Nature
Browse
12884_2022_4606_MOESM2_ESM.tif (1.78 MB)

Additional file 2 of Risk factors for twin pregnancy in women undergoing double cleavage embryo transfer

Download (1.78 MB)
figure
posted on 2022-03-30, 03:46 authored by Panpan Chen, Kai-Lun Hu, Jiani Jin, Ruixue Chen, Qiqi Xu, Wei Zhao, Runju Zhang, Lanfeng Xing, Yimin Zhu, Dan Zhang
Additional file 2.

History