Figure 1.docx (781.01 kB)
Download file

USP35 promotes cell proliferation and chemotherapeutic resistance through stabilizing FUCA1 in colorectal cancer

Download (781.01 kB)
dataset
posted on 2023-03-03, 08:02 authored by Yi Xiao, Xiaoyu Jiang, Ke Yin, Tianshu Miao, Hanlin Lu, Wenqing Wang, Lijuan Ma, Yinghui Zhao, Chunyan Liu, qiao yun, Pengju Zhang
The Figure 1 of our article

History

Usage metrics

Keywords

Licence

Exports