Springer Nature
Browse
Source data.xlsx (1.42 MB)
Download file

Structure-evolution-designed amorphous oxides for dielectric energy storage

Download (1.42 MB)
dataset
posted on 2023-05-26, 07:02 authored by Yahui Yu, Qing Zhang, Zhiyu Xu, Weijie Zheng, Jibo Xu, Zhongnan Xi, Lin Zhu, Chunyan Ding, Yanqiang Cao, Chunyan Zheng, Yalin Qin, Shandong Li, Aidong Li, Di Wu, Karin Rabe, Xiaohui Liu, Zheng Wen
This is the source data for the manuscript.

History