Springer Nature
Browse
13099_2016_141_MOESM2_ESM.sav (56.99 kB)

MOESM2 of Case–control study of diarrheal disease etiology in individuals over 5 years in southwest China

Download (56.99 kB)
dataset
posted on 2016-11-16, 05:00 authored by Shun-Xian Zhang, Chun-Li Yang, Wen-Peng Gu, Lin Ai, Emmanuel Serrano, Pin Yang, Xia Zhou, Shi-Zhu Li, Shan Lv, Zhi-Sheng Dang, Jun-Hu Chen, Wei Hu, Li-Guang Tian, Jia-Xu Chen, Xiao-Nong Zhou
Additional file 2: The information of all subjects recruited in the study.

Funding

National Science and Technology Major Project

History