12967_2019_1941_MOESM1_ESM.xlsx (21.43 kB)

MOESM1 of Mutational landscape of gastric cancer and clinical application of genomic profiling based on target next-generation sequencing

Download (21.43 kB)
dataset
posted on 04.06.2019, 05:00 by Hui Cai, Changqing Jing, Xusheng Chang, Dan Ding, Ting Han, Junchi Yang, Zhengmao Lu, Xuguang Hu, Zhaorui Liu, Jinshen Wang, Liang Shang, Shouxin Wu, Peng Meng, Ling Lin, Jiangman Zhao, Mingming Nie, Kai Yin
Additional file 1. Gene list of BTC-PCPD panel.

Funding

National Science and Technology Major Project

History

Exports