HCC_spectral_library.zip (107.31 MB)
Download file

HCC spectral library

Download (107.31 MB)
dataset
posted on 23.11.2022, 15:48 authored by Mingchao Wang, Shuang Weng, Chaoying Li, Ying Jiang, Xiaohong Qian, Ping Xu, Wantao Ying
The HCC spectral library generated in this work

History

Usage metrics

Licence

Exports