13229_2018_247_MOESM6_ESM.xlsx (139.35 kB)

Additional file 6: of Inherited and multiple de novo mutations in autism/developmental delay risk genes suggest a multifactorial model

Download (139.35 kB)
dataset
posted on 13.12.2018, 05:00 by Hui Guo, Tianyun Wang, Huidan Wu, Min Long, Bradley Coe, Honghui Li, Guanglei Xun, Jianjun Ou, Biyuan Chen, Guiqin Duan, Ting Bai, Ningxia Zhao, Yidong Shen, Yun Li, Yazhe Wang, Yu Zhang, Carl Baker, Yanling Liu, Nan Pang, Lian Huang, Lin Han, Xiangbin Jia, Cenying Liu, Hailun Ni, Xinyi Yang, Lu Xia, Jingjing Chen, Lu Shen, Ying Li, Rongjuan Zhao, Wenjing Zhao, Jing Peng, Qian Pan, Zhigao Long, Wei Su, Jieqiong Tan, Xiaogang Du, Xiaoyan Ke, Meiling Yao, Zhengmao Hu, Xiaobing Zou, Jingping Zhao, Raphael Bernier, Evan Eichler, Kun Xia
Data 3. Validation results for MIS30- variants. (XLSX 139 kb)

Funding

National Natural Science Foundation of China

History