40104_2019_331_MOESM4_ESM.xlsx (1.09 MB)

Additional file 4: of Genome-wide profiling of RNA editing sites in sheep

Download (1.09 MB)
dataset
posted on 12.03.2019, 05:00 by Yuanyuan Zhang, Deping Han, Xianggui Dong, Jiankui Wang, Jianfei Chen, Yanzhu Yao, Hesham Darwish, Wansheng Liu, Xuemei Deng
Putative RDDs in Sheep Individual3. (XLSX 1115 kb)

Funding

National Nature Science Foundation of China

History