40249_2016_218_MOESM2_ESM.xls (21.5 kB)

Additional file 2: Table S3. of Genetic source tracking of an anthrax outbreak in Shaanxi province, China

Download (21.5 kB)
dataset
posted on 17.01.2017, 05:00 by Dong-Li Liu, Jian-Chun Wei, Qiu-Lan Chen, Xue-Jun Guo, En-Min Zhang, Li He, Xu-Dong Liang, Guo-Zhu Ma, Ti-Cao Zhou, Wen-Wu Yin, Wei Liu, Kai Liu, Yi Shi, Jian-Jun Ji, Hui-Juan Zhang, Lin Ma, Fa-Xin Zhang, Zhi-Kai Zhang, Hang Zhou, Hong-Jie Yu, Biao Kan, Jian-Guo Xu, Feng Liu, Wei Li
All cases involved in the investigation and their laboratory results. (XLS 21 kb)

Funding

National Priority Development Project on Key Science Instrument

History

Exports