40168_2022_1246_MOESM15_ESM.xlsx (12.95 kB)
Download file

Additional file 15 of Virome in the cloaca of wild and breeding birds revealed a diversity of significant viruses

Download (12.95 kB)
dataset
posted on 13.04.2022, 07:25 authored by Tongling Shan, Shixing Yang, Haoning Wang, Hao Wang, Ju Zhang, Ga Gong, Yuqing Xiao, Jie Yang, Xiaolong Wang, Juan Lu, Min Zhao, Zijun Yang, Xiang Lu, Ziyuan Dai, Yumin He, Xu Chen, Rui Zhou, Yuxin Yao, Ning Kong, Jian Zeng, Kalim Ullah, Xiaochun Wang, Quan Shen, Xutao Deng, Jianmin Zhang, Eric Delwart, Guangzhi Tong, Wen Zhang
Additional file 15: Supplementary Table 4. ICTV criteria for new genus or species of viruses identified in this study.

Funding

National Key Research and Development Programs of China for Virome in Important Wildlife Jiangsu Provincial Key Research and Development Projects

History

References