Springer Nature
Browse
40168_2022_1246_MOESM14_ESM.xlsx (424.82 kB)

Additional file 14 of Virome in the cloaca of wild and breeding birds revealed a diversity of significant viruses

Download (424.82 kB)
dataset
posted on 2022-04-13, 07:25 authored by Tongling Shan, Shixing Yang, Haoning Wang, Hao Wang, Ju Zhang, Ga Gong, Yuqing Xiao, Jie Yang, Xiaolong Wang, Juan Lu, Min Zhao, Zijun Yang, Xiang Lu, Ziyuan Dai, Yumin He, Xu Chen, Rui Zhou, Yuxin Yao, Ning Kong, Jian Zeng, Kalim Ullah, Xiaochun Wang, Quan Shen, Xutao Deng, Jianmin Zhang, Eric Delwart, Guangzhi Tong, Wen Zhang
Additional file 14: Supplementary Table 3. Number of sequence reads of the mapping analysis using the 707 virus genomes respectively against the 215 NGS data.

Funding

National Key Research and Development Programs of China for Virome in Important Wildlife Jiangsu Provincial Key Research and Development Projects

History

Usage metrics

    Microbiome

    Exports