41065_2019_110_MOESM1_ESM.xlsx (23.24 kB)

MOESM1 of Identification and profiling of microRNAs responsive to cadmium toxicity in hepatopancreas of the freshwater crab Sinopotamon henanense

Download (23.24 kB)
dataset
posted on 05.11.2019 by Peng Xu, Huiqin Guo, Huihui Wang, Yuxin Xie, Shao Lee, Ming Liu, Jian Zheng, Xiuli Mao, Huan Wang, Fatao Liu, Chunling Wan, Shengying Qin, Yun Liu, Meirong Zhao, Lan Wang
Additional file 1: Conserved miRNAs identified from the hepatopancreas of the S. henanense.

Funding

National Natural Science Foundation of China

History

Exports