13046_2018_884_MOESM5_ESM.tif (214.4 kB)

Additional file 5: of Endothelial cells promote metastasis of prostate cancer by enhancing autophagy

Download (214.4 kB)
figure
posted on 10.09.2018 by Ruizhe Zhao, Xiaoyu Bei, Boyu Yang, Xiaohai Wang, Chenyi Jiang, Fei Shi, Xingjie Wang, Yiping Zhu, Yifeng Jing, Bangmin Han, Shujie Xia, Qi Jiang
Figure S4. Effect of CCL5 treatment on autophagy by western blotting. (TIF 214 kb)

Funding

National Natural Science Foundation of China

History

Exports