12864_2018_4448_MOESM20_ESM.tif (141.34 kB)

Additional file 20: Figure S3. of The invasive MED/Q Bemisia tabaci genome: a tale of gene loss and gene gain

Download (141.34 kB)
figure
posted on 22.01.2018 by Wen Xie, Xin Yang, Chunhai Chen, Zezhong Yang, Litao Guo, Dan Wang, Jinqun Huang, Hailin Zhang, Yanan Wen, Jinyang Zhao, Qingjun Wu, Shaoli Wang, Brad Coates, Xuguo Zhou, Youjun Zhang
Gene family expansion and contraction in B. tabaci Q genome compared to other arthropods. (TIFF 141 kb)

History

Exports