12955_2017_786_MOESM1_ESM.doc (58.5 kB)
0/0

Additional file 1: Appendix A. of Effects of home-based long-term care services on caregiver health according to age

Download (58.5 kB)
journal contribution
posted on 23.10.2017 by Ming-Chun Chen, Chi-Wen Kao, Yu-Lung Chiu, Tzu-Ying Lin, Yu-Ting Tsai, Yi-Ting Jian, Ya-Mei Tzeng, Fu-Gong Lin, Shu-Ling Hwang, Shan-Ru Li, Senyeong Kao
Questionnaire. (DOC 58 kb)

History

Exports